Incil mi inciller mi? - Tek Mesih'e Dörtlü Tanik Gerçeginin iki Diregi

Asagidaki yazi : http://www.agape.tr.gs protestan kardeslerin hazirladigi siteden alinmistir . Tam metni okumak için " EVET KUTSAL KITAP TANRI SÖZÜDÜR (EDIP YÜKSEL'E VE MÜSLÜMANLARIN ÇELISKI SANDIKLARI SORULARA CEVAPLAR) sayfaya bakabilirsiniz . Yeni Antlasma (normalde Ýncil diye bildiðimiz semavi kitap), Hristiyan aleminde "Ýncil'ler" olarak bilinegelen dört bölümle baþlar. Bunlarýn her biri Ýsa Mesih'in yaþamýný kaydeder. "Ýncil" kelimesi, bu þekilde Arapçaya tercume edilen, eski Yunanca "evangelyon" kelimesinden türemiþtir. Türkçesi "iyi haber" veya "müjde"dir. Dolayýsýyla "Ýncil", beklenen Mesih ile ilgili müjdedir. Kitap (ve kapsadýðý bölümler) açýsýndan, "Ýncil" Ýsa Mesih'le ilgili müjdenin kaydýdýr. Bu açýdan "Dört Ýncil" dediðimiz zaman Yeni Antlaþma kitabýnýn dört bölümünden söz ediyoruz. matta markos luka yuhanna incili matta markos luka yuhanna incili matta markos luka yuhanna incili barnaba tomas incili nedir Buna karþýn birçok etüt ve birçok soruya yol açan önemli farklýlýklar gibi görünen deðiþik ayrýntýlar içerir. Örneðin, neden bir yerine dört "Ýncil" vardýr? Neden sadece dört tane vardýr? Bu dört "Ýncil", neden bu kadar çok sýklýkla birbirlerine farklýlýk gösterir hatta birbiriyle çatýþýyormuþ gibidir? Bu farklýlýklarý nasýl çözümleyeceðiz? matta markos luka yuhanna incili barnaba tomas incili nedir Sayýn Yüksel gibi bazý Müslümanlar, bu dört "Ýncil"in Hristiyan papaz ve piskoposlar tarafýndan insanlarca yazýlmýþ birçok sözde Ýncil'lerin oluþturduðu çok daha büyük bir koleksiyondan seçildiði suçlamasýnda bulunurlar (Bkz. Deedat ile Yüksel, sayfa 114-115). Onlara göre, Allah'ýn Ýsa peygambere verdiði ilk "Ýncil" çok uzun zamandan beri bozulmuþ ve kaybedilmiþti. Buna "kanýt" olarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna arasýndaki birçok farklýlýðý gösterirler. Ancak bu iddia tamamen temelsizdir. matta markos luka yuhanna incili barnaba tomas incili nedir Baþlangýçtan beri Hristiyan alemi hiçbir zaman dört "Ýncil"den fazlasýný kabul etmemiþtir ve bugün elimizdeki "Ýncil'ler" de bunlardýr. Ýkinci yüzyýldan da önce dört "Ýncil" geniþ bir biçimde Roma Ýmparatorluðun dört bir bucaðýna yayýlmýþ ve olduðu gibi okunup öðrenilmiþti. Elimizdeki "Dört Ýncil"in ilk yüzyýlda yazýldýðý, isimlerini taþýdýklarý kiþiler tarafýndan yazýldýklarý, Mesih'in yaþamýnýn gerçek kayýtlarý olduklarý ve Kutsal Kitap'lar olarak kendilerine saygý duyulduðuna dair bol bol kanýt vardýr. matta markos luka yuhanna incili Bu tarihsel kanýtlar baþka yerlerde çok açýk bir biçimde gösterildiklerinden onlara burada deðinmeyeceðiz.2 Yine de, bu anlatýmlarý ve onlarýn birbirleriyle olan iliþkisini dürüst bir þekilde incelememiz önemlidir. Bu çalýþmada, Tanrý'nýn bize tek "Ýncil"i (yani bir tek Müjde'yi) kusursuz dörtlü bir bildiride vermiþ olduðunu göstermeye çalýþacaðýz. "Tanrý'nýn Ruhu'nun esiniyle, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Ýsa hakkýndaki müjdeyi deðiþik bakýþ açýlarýndan yazdýlar. Her "Ýncil" tek baþýna, Tanrý'nýn Oðlu Ýsa Mesih'in güçlü bir bildirisi olarak ayakta durmaktadýr. Onlarýnki ayný zamanda Tanrý'nýn tarihteki en mükemmel müdahalesine birlikte yaptýklarý bir tanýklýktýr."3 Aralarýndaki farklýlýklar aslýnda, Tanrý'nýn dikkatli ve amaçlý elini iþbaþýnda gösterir. matta markos luka yuhanna incili DÖRT PORTRE - TEK ÝSA Neden birden fazla "Ýncil" vardýr? Burada iki neden ortaya çýkýyor: matta markos luka yuhanna incili 1) "Ýncil'ler"deki tanýklýk birbirini destekler ve ayný þeyler dört kez tekrar edilerek Mesih'in yaþamýnýn büyük tarihsel gerçeklerini bilmemizi saðlar. Bir mahkemede birçok tanýðýn tanýklýðý sadece bir tanýðýnkinden daha güvenilir sayýlýr. Buna karþýn tanýklýklarý kelimesi kelimesine birbirlerininkine uyuyorsa, birbirleriyle iþbirliði yaptýklarý þüphesi uyanýr. Birbirlerini destekleyen tanýklýklarda aktarýlan bilgi ayný olup kullanýlan sözlerin birbirlerinden farklý olmasý tanýklarýn dürüstlüðünü gösterir. Ayný þekilde, dört "Ýncil"deki benzerlikler ve farklýlýklar da onlarýn gerçeklik ve güvenilirliðinin kanýtýdýr. matta markos luka yuhanna incili 2) Her "Ýncil", Mesih'i ayrý ve amaçlý bir bakýþ açýsýndan gösterir. Sýradan bir insanýn yaþamýnýn kaydýný yaparken, bir biyografici onun sosyal yaþamýný, bir diðeri kiþisel ya da özel yaþamýný ve bir baþkasý da psikolojik biyografisini yazabilir. Her biri amaçlarýna göre, bazý gerçekleri seçip bazý gerçekleri yazýlarýna katmayabilir. Ayný olaylarý anlatýrken bile, her biri farklý ayrýntýlarý vurgular. Örneðin, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ele alalým. Onun bir komutan olarak yeteneklerinden söz etmek isteseydim, Çanakkale Savaþýndan bazý olaylarý seçerdim. Ona büyük bir sosyal reformcu olarak ilgi duyuyorsam Türkiye Cumhuriyetine ve toplumuna tanýttýðý bazý devrimci deðiþiklikleri seçerdim. Yine, eðer sözcükleri kullanma yeteneðiyle ilgileniyor olsaydým, bazý ünlü sözlerini ve konuþmalarýný seçerdim. Biyografide yer alan olaylarýn seçilip düzenlenmesi amacýma baðlý olurdu. Sonunda ortaya çýkan biyografiler birçok bakýmdan birbirlerinden farklý olsa da yine de her biri Atatürk'ün tamamen geçerli bir biyografisi olurdu. "Ýncil'ler" için de durum aynýdýr. Her birinin kendi amacý vardýr: bu yüzden her biri kaydedilmiþ olan gerçekleri kendisine göre seçmiþ ve düzenlemiþtir" matta markos luka yuhanna incili Mesih'ini sadece bir deðil dört ayrý mercekten görmemize izin veren Tanrý'nýn bu planýndan ölçüsüz bir biçimde yararlanýrýz. "Birçok iplikten yapýlmýþ bir ip, ipliklerin teker teker kendi kuvvetlerinden daha kuvvetli olduðu gibi, "Ýncil"in yazarlar tarafýndan bildiriliþi, ayrýlýðýndaki birlik ve birliðindeki ayrýlýkla bütün olarak, teker teker kendi tanýklýklarýndan daha kuvvetlidir." matta markos luka yuhanna incili "Dört Ýncil" bir kiþi üzerine dört tanýklýktýr. Bunun için bazen bu dört bölüm "Matta'ya göre Ýncil", "Markos'a göre Ýncil", v.b. þeklinde tanýmlanmýþlardýr. Her portre Mesih'i belirli bir ýþýðýn altýnda ya da iliþkide açýklamak için dikkatle çizilmiþtir. Peki, Mesih'e bu dört bakýþ nelerdir? Ýlk yüzyýldan beri, aþaðýdaki perspektifler inanlýlar arasýnda genel olarak kabul edilmiþlerdir: matta markos luka yuhanna incili Matta- Ýbrahim ve Davut'un Oðlu Kral Mesih matta markos luka yuhanna incili Markos- Büyük Ýþler Yapan Tanrý'nýn Kulu Mesih matta markos luka yuhanna incili Luka- Ýnsanlarýn dostu olan Âdem'in Oðlu Mesih matta markos luka yuhanna incili Yuhanna- Göklerden gelen Tanrý'nýn Oðlu Mesih matta markos luka yuhanna incili Bu konuya biraz daha ayrýntýlý olarak eðilelim: Matta Ýncil'indeki Kutsal Ruh'un amacý bize Ýsa'yý, Kutsal Yazýlar'da vaat edilen Mesih, Ýbrahim ve Davut'un oðlu, Göklerin Egemenliðinin mirasçýsý ve özellikle de Yasa'yý veren Kral olarak göstermektir. matta markos luka yuhanna incili Markos bölümü bize Ýsa'yý, Tanrý'nýn yetkili Kulu, sabýrlý Ýþçi olarak göstermektedir. Bu nedenle de Mesih'i kanun yapmaktan çok çalýþýrken, konuþmaktan çok hizmet ederken görüyoruz. matta markos luka yuhanna incili Luka'da Ýnsanoðlu olan Ýsa'nýn kayýp insanlara sevecen merhametini ve ilgisini görerek O'nun gerçek insanlýðýna kendimizi çekilmiþ buluyoruz. Burada O'nu sadece Ýbrahim'in soyu için deðil bütün insanlýk için gelmiþ olan ikinci Âdem olarak görüyoruz. matta markos luka yuhanna incili Ýlk üç "Ýncil" Ýsa'nýn yaþamýný genellikle ayný yönden alýrlar onlarýn birçok ortak yaný vardýr. Ama Yuhanna'nýn tanýklýðý bize Mesih'in diðerlerinin yansýttýklarýnýn ötesinde çok deðiþik bir yönünü açýk bir biçimde gösterir. Burada Mesih öncelikle yukardan gelen Kiþi, Tanrý'nýn Oðlu ve Sözü olarak görülür. Burada Ýsa Kendisinin Baba'yla bir, dünyanýn Iþýðý, Yol, Gerçek, Diriliþ ve Yaþam olduðunu bildirir. Diðer özel vurgulamalarý görmek de olasýdýr. Örneðin, Matta açýk bir þekilde Yahudi okurlara seslenip Ýsa'yý Musa'nýn Yasasýnýn yerine gelmesi ve tamamlanmasý olarak gösteriyor. Markos, Romalý kafasýna sahip olan okurlara daha uygundur, Ýsa'nýn öðretileri yerine, hizmeti ve gücü daha çok vurgulanmýþtýr. "Luka Ýncil'i"ne giriþ hakkýnda en çarpýcý þey kendisinin de gösterdiði gibi, Tanrý'nýn lütfunun bütün insanlýk için olduðudur. Grek yani Yahudi olmayan dünyaya hitap edilmiþtir (Luka 1:1-4). Kutsal Ruh'un diðer üçünden epey bir süre sonra Yuhanna'ya yazdýrdýðý "Ýncil", yukarýdaki üç grubun hepsine hitap edip onlarý imana çaðýrmanýn yaný sýra, Mesih Ýnanlýlarý Topluluðu'nda Mesih'in Kimliði konusunda geliþen ince yanlýþlarý yanýtlamak için çok uygundur. matta markos luka yuhanna incili Eski Antlaþma'da (normalde Tevrat ve Zebur diye bildiðimiz semavi kitaplarda) bile bu dörtlü resim ima edilir. Ýbranice Kutsal Yazýlarda Mesih'e verilen en anlamlý ünvanlardan biri de dikkatimizi Tanrý'nýn vaadinin kökünden ya da soyundan büyüyecek Olana çeken "DAL" ya da "FÝLÝZ"dir. Bu ünvanýn dört deðiþik biçimde kullanýlýþý Mesih'e yukarýda gördüðümüz dört bakýþ açýsýyla uyum halindedir: matta markos luka yuhanna incili ·"Davut'un salih FÝLÝZÝ (Kök Sürgünü)" (Yeremya 23:5, 33:15) - Davutsal Kral (Matta). ·"Kulum FÝLÝZ" (Zekeriya 3:8) - Kul (Markos) ·"Adý FÝLÝZ olan Adam" (Zekeriya 6:12) - Ýnsanoðlu (Luka) ·"Rab'bin FÝLÝZÝ" (Yeþaya 4:2) - Tanrý'nýn Oðlu (Yuhanna) Ama bunlarýn sadece vurgulanmak istenen þeyler, bakýþ açýlarý olduðunu hatýrlayýn. Sadece bir tek Mesih vardýr ve O, "Ýncil'ler"in her birinde görülebilir açýklýktadýr. Yine de, her birinin yazýlmasýnýn özel amacýný anlamamýz, bu dersin baþýnda sorulan sorularýn çoðunu yanýtlamamýza yardým edecektir. DÖRT BAKIÞ AÇISI - DÖRT FARKLI AMAÇ Her "Ýncil"de belirli bir odak olduðunu söylemek baþka bir þeydir, bunu o "Ýncil'ler"in metinlerinde göstermek baþka bir þeydir. Her Ýncil'e sýrayla bakalým ve bu gerçeðin en belirgin kanýtlarýný belirtelim.6 MATTA'NIN BAKIÞI: Ýbrahim ve Davut'un Oðlu Kral Mesih Tanrý'nýn Krallýðý ve vaat edilmiþ Kral Ýsa, Matta'nýn "Ýncil"i boyunca görülen bir temadýr. Ýsa Mesih'in soyaðacýyla baþlar, ve Meryem'in kocasý Yusuf tarafýndan soyunun "Davut Oðlu, Ýbrahim Oðlu" olduðunu gösterir (1:1-17). Davut, Ýsrail'in ideal kralýydý ve "oðluna" ya da soyundan gelen birisine sonu olmayan bir krallýk verileceðine dair kendisine çok büyük vaatler verilmiþti (2 Samuel 7; Mezmur 89:20-29; Yeþaya 55:3). Mesih'le ilgili vaatler ilk önce Ýbrahim'e verildi (Tekvin 12:1-3). Bu yüzden bu soyaðacý Eski ve Yeni Antlaþma arasýnda anahtar görevini görür ve Eski Antlaþma'yý izleyen her þeyin Tanrý'nýn deðiþtirilmez amacýnýn devamý olduðunu gösterir. Doðudan gelen yýldýzbilimciler Yahudi Filistin'in kralý olan Hirodes'e gidip, "Yahudilerin kralý olarak doðan çocuk nerede" (2:2-3) diye sordular. Dinsel önderler, bu rahatsýz edici sorunun yanýtýný verebilmek için Ýbranice Kutsal Yazýlara baþvurdular ve peygamber Mika'da Rab'bin Beytlehem'e söylediði sözlerde yanýtý buldular: "Sen, ...Beytlehem, benim halkým Ýsrail'i güdecek olan Önder senden çýkacaktýr" (2:6, Mika 5:2'yi aktarmaktadýr). Hirodes, hemen bu yeni "kral"ýn öldürülmesi için çabalamaya baþlar (Matta 2:7-23). Bu tarihsel olaya diðer "Ýncil'ler"de yer verilmemiþtir çünkü konularýyla ilgisi yoktur. Burada hem Vaftizci Yahya ve hem de Ýsa'nýn mesajlarý, "Tövbe edin! Göklerin Egemenliði yaklaþmýþtýr" dýr (3:2; 4:17). Markos ve Luka'daki paralel bölümlerde ise Yuhanna'nýn "insanlarý, günahlarýnýn baðýþlanmasý için tövbe edip vaftiz olmaya çaðýrdýðýný" söyler (Markos 1:4; Luka 3:3). Ýsa'nýn Yasa veren Kral olarak rolü, ünlü Daðdaki Vaaz'da çok açýk bir biçimde anlaþýlýr (Matta 5-7). Burada Ýsa, Göklerin Egemenliðinin standartlarýný belirlerken Musa'nýn Yasasýný, "Ama ben size diyorum ki..." þeklindeki yetkili sözleriyle en derin ve ruhsal anlamýný vererek uyarlýyor (5:18, 20, 22, 28, 32, 34, 39, 44). Ýsrail'e vaat edilen krallýkla ilgili bazý deyimler sadece Matta'da bulunur: ·"Göklerin Egemenliði" hemen hemen otuz kez görülür ·"Göklerin Egemenliðin müjdesi" (9:35; 24:14) ·"Göklerin Egemenliðinin anahtarlarý" (16:19) ·"Peygamberler aracýlýðýyla bildirilen sözler yerine gelsin diye..." (1:22; 2:5, 15, 17, 3:3; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 27:9, 35). Diðer "Ýncil'ler"de de bunlara benzer sözler geçer ama ayný sýklýkta deðildir ve Eski Antlaþma peygamberlerini ayný þekilde vurgulamazlar. Ýsa'nýn üç benzetmesi hariç, Matta'da kayýtlý olan bütün benzetmeleri, "Göklerin Egemenliði" benzetmeleridir. Özellikle 13'üncü bölümdeki benzetmeler krallýðýn gecikmesinin gizemini açýklar ve " doðru kiþilerin, Babalarýnýn egemenliðinde güneþ gibi parlayacaklarý" günü özlemle bekler (13:43). Ýsa'nýn düðün þöleni benzetmesi Luka'da, "Adamýn biri" sözleriyle baþlarken Matta'da, þölenin "Bir kral" tarafýndan verildiði kaydedilir (Luka 14:16; Matta 22:2). Bu çaðýn sonu hakkýndaki öðretisinin düþündürücü zirvesinde Ýsa, diðer "Ýncil'ler"in hiçbirinde bulunmayan sözlerle ve bu "Ýncil"in temasýnýn ne olduðu konusunda hiçbir soru iþareti býrakmadan uluslarýn büyük yargýlanýþýný tanýmlar: "Ýnsanoðlu Kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtýna oturacak. Uluslarýn hepsi O'nun önünde toplanacak, O da onlarý birbirinden ayýracak... O zaman Kral, saðýndaki kiþilere, 'Sizler, Baba'mýn kutsadýklarý, gelin!' diyecek. 'Dünya kurulduðundan beri sizin için hazýrlanmýþ olan egemenliði miras alýn!'" (25:31-32, 34). Yukarýdakiler, Matta'da gördüðümüz vurgulamalarýn sadece bazý örnekleridir. Mesih'in bize verdiði son emrin sözleri bu "Ýncil"de ilgimizin özellikle Yasa veren Kral Mesih'e çekildiðini onaylar: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin ve bütün uluslarý öðrencilerim olarak yetiþtirin... Size buyurduðum her þeye uymayý onlara öðretin" (28:18-20). MARKOS'UN BAKIÞI: Tanrý'nýn Kulu Mesih Markos'da, ayrý öðeler diðer üç "Ýncil"de olduðu kadar belirgin deðildir. Buna karþýn birçok ince özellik Mesih'in, "hizmet edilmeye deðil, hizmet etmeye ve canýný birçoklarý uðruna fidye olarak vermeye gelen" olduðunu açýklayarak farklýlýklarý iþaretler (Markos 10:45). Ýsa, "insanoðullarýna hizmet etmek için sarfeden ve sarfedilen sabýrlý Hizmetkâr ve diðerleri için sunulan Kurban"dý.7 Markos anlatýmýnda, Kutsal Ruh'un seçimine dahil etmediði olaylarla baþlayarak bu iddianýn en belirgin kanýtlarýndan bazýlarýný inceliyelim: Burada, Matta'nýn anlatýmýna karþýn, 1. Ýbrahim ve Davut'tan baþlayarak soyunu gösteren soyaðacý yok. 2. Mucizesel doðumun anlatýmý yok. 3. Vaat edilen doðum yeri olan Beytlehem'in sözü edilmiyor. 4. Doðudan gelen yýldýzbilimcilerin tapýnmasý yoktur. Burada, Luka'nýn anlatýmýna karþýn, 5. Nasýra'da geçen çocukluðundan söz edilmiyor. 6. Anne-babasýyla iliþkisi yok. 7. "Bilgelikte ve boyda geliþip Tanrý'nýn ve insanlarýn beðenisini kazanmasý" (Luka 2:52) yok. Ve burada, Yuhanna'nýn anlatýmýna karþýn, 8. Tanrý'nýn "Söz"ü olarak daha önceden var olmasýndan söz edilmiyor. 9. Beden bulmasý ve bizim aramýzda yücelik, lütuf ve gerçekle yaþamasýndan söz edilmiyor. Bunun anlamý açýk görünüyor - bütün bunlar O'nun Krallýðý ya da kim olduðu konusunda önemlidirler, ama burada odak noktasý O'nun hizmetidir. Bu "Ýncil"i açarýz ve hemen hemen hiçbir giriþ olmadan kendimizi hemen Ýsa'nýn hizmetinin baþlangýcýnda buluruz. Burada, Daðdaki Vaaz (Matta 5-7, Luka 6), ya da Yukarýdaki Odadaki Konuþma (Yuhanna 13-17) gibi uzun konuþmalar bulmayýz. Markos'ta Ýsa'nýn hizmeti temel olarak öðretim deðil eylemdir. Bu kalýp, "Markos Ýncil'i"nin bütünü boyunca devam eder. Ýsrail ulusunun suçlandýðýný, Kudüs'ün yargýlandýðýný, kýnayýcý "vay halinize"ler görmeyiz. Markos'un Mesih'in ikinci geliþi hakkýndaki Vaaz anlatýmýnda (bölüm 13) ne "Güvey ve Bakireler" benzetmesi, ne Rab'bin hizmetçilerini yargýlamasý benzetmesi ne de Kral'ýn uluslarý yargýlamasýný (Matta 25) görüyoruz. Burada bu olaylarýn gerçekleþeceði gün ve saati bilmeyen Ýsa'yý buluyoruz (13:32). Diðer hizmetkârlar gibi, "efendisinin ne yaptýðýný bilmez" (Yuhanna 15:15). Ele verildiði bahçede, Matta 26:53'de olduðu gibi Kendisini kurtarmasý için çaðýrabileceði 12 tümenden fazla melekten söz edilmiyor. Çarmýhta, yanýnda çarmýha gerilmiþ olan tövbe etmiþ hýrsýza söylediði, "doðrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksýn" (Luka 23:43) vaadi yok. Diriliþinden sonra bile, havarilerine Müjde'yi bütün yaratýklara bildirme emri verirken, "gökte ve yeryüzünde bütün yetkiye sahip olma" (Matta 28:18) iddiasý yok. Son olarak, Markos'un anlatýmýnda havariler Ýsa'ya hiçbir zaman, ayný olayýn diðer "Ýncil'ler"deki anlatýmýnda "Rab" sözcüðü kullanýlsa bile, "Rab" diye hitap etmiyorlar. Bunlara örnek olarak, Markos 1:40'ý Matta 8:2 ile, Markos 4:38'i Matta 8:25'le ve Markos 14:19'u Matta 26:22 ile kýyaslayýn. Bu durum, Ýsa'yý Tanrý'nýn alçakgönüllü Kulu olarak görmemizi saðlayan tutarlý amacý gösteriyor. Ancak farklý yönler bu þekilde bitmiyor. Markos'un "Ýncil"inin tümü, Kutsal Ruh'un bunlar aracýlýðýyla bize Ýsa'nýn eþsiz hizmetçiliði hakkýnda birçok þeyler öðrettiði dinç etkinlikler ve renkli ayrýntýlarla karakterize edilmiþtir. Markos, havari Petrus'un asistanýydý, Petrus da "Ýncil"i iþiten ilk Romalýlara mesajýnda Ýsa'nýn hizmetini þu sözlerle özetlemiþtir: "Tanrý, Nasýralý Ýsa'yý Kutsal Ruh'la ve kudretle meshetmiþtir. Ýsa her yaný dolaþarak iyilik yapýyor, Ýblis'in baskýsý altýnda olanlarýn hepsini iyileþtiriyordu. Çünkü Tanrý O'nunla beraberdi" (Elçilerin Ýþleri 10:38). Bu özet, Markos'un anlatýmýna özgü ruhu çok güzel bir þekilde yansýtýr. Ýsa'nýn bir hizmetkâr olarak hizmete hazýr olduðunu gösteren "hemen" sözü, Markos'ta en az 40 kez bulunur. Ýsa'nýn mucizelerini incelemek bize sadece burada verilen birçok ayrýntýyý gösterecektir. Sadece Markos, Ýsa'nýn insanlara bakma (3:5, 34; 8:33; 10:21, 27) ve dokunma (1:31; 8:23; 9:27,36; 10:16) biçiminden sýk sýk söz eder. Bunun çok güzel örneklerinden biri de, kutsamasý için Kendisine getirilen küçük çocuklara davranýþ biçimiydi. Sadece Markos'ta, "Çocuklarý kucaðýna aldý, ellerini üzerlerine koyup onlarý kutsadý" sözlerini okuyoruz (10:16). Ender dinlenme zamanlarýnda bile sýk sýk, Kendisinin rahatsýz edilmesine izin verdi (1:35-38; 3:20; 4:36; 6:31-34) ve yemek yiyecek zamaný bile bulamamasý olaðan þeyler arasýndaydý (3:20; 6:31). Bu sevgi hizmeti sýrasýnda yaþadýðý özel içsel sýnanmalarýn bazýlarýný Markos'ta görebiliriz: "Yüreklerinin katýlýðý O'nu kederlendirmiþti" (3:5), "Halkýn imansýzlýðýna þaþýyordu" (6:6; 16:14), "Ýçini çekti" ve "Ýçten bir ah çekti" (7:34; 8:12) ve havarilerini Kendisinin uðruna her þeylerini býrakmalarýnýn ödülünün yine de "çekeceði zulümlerle birlikte" olduðuna dair uyarmýþtý (10:30). Bunlar ve diðer birçok ayrýntýlar, Ýsa'nýn hizmetçiliðinin eþsizliðini ve kusursuzluðunu algýlamamýza yardým ediyor. Yüzyýllar önce, Rab, Mesih'i hakkýnda Markos'un çizdiði portrenin özünü þu sözlerle yakaladý: "Ýþte, Kendisine destek olduðum hizmetkârým Kendisinden razý olduðum seçilmiþim! Ruhumu O'nun üzerine koydum; Uluslara adalet getirecektir. Baðýrmayacak ve sesini yükseltmeyecek... Yeryüzünde adaleti kurmadan önce zayýflamayacak ve cesareti kýrýlmayacak" (Yeþaya 42:1-4). Bunlarýn hepsi Ýsa Mesih'te gerçekleþmiþti. LUKA'NIN BAKIÞI: Ýnsanlarýn dostu olan Âdem'in Oðlu Mesih Luka'nýn Ýsa'yý çizdiði portre, O'nun insanlýðýný vurgular. Ýsa burada öncelikle Ýbrahim oðlu ya da Davut oðlu deðil, Âdem oðlu ya da Ýnsanoðludur. "Sadece belirli bir krallýkla arasýnda bir bað olmakla kalmaz ayný zamanda Âdem'in bütün evlatlarýyla da arasýnda bir bað vardýr."8 Anlatým, Luka'nýn dostu Teofolis'e yazdýðý bir önsözle baþlar (1:1-4) ve bunu izleyen üç bölüm insanlarý ilgilendiren ve Ýsa'nýn doðumunu ve çocukluðunu ve kendisinden önce gelen Yahya'yý çevreleyen iliþkileri anlatan öykülerle doludur. Diðer çocuklar gibi, Ýsa "büyüdü" (1:80; 2:40), "geride kaldý" (2:43) ve annesiyle babasýnýn "sözünü hep dinlerdi" (2:51). Bu bölümlerde, Tanrý'nýn merhametinin Ýsrail'e olduðu gibi bütün uluslara uzanmasýný kutlayan sözler buluyoruz. Melek, çobanlara, "Size tüm insanlýðý ilgilendiren çok sevindirici Haber'i müjdeliyorum" diyor (2:10). Þimon, bebek Ýsa'yý kollarýna alýp, Tanrý'yý överek þöyle dedi, "Çünkü Senin saðladýðýn ve tüm halklarýn gözü önünde hazýrladýðýn kurtuluþu, uluslarý aydýnlatýp Senin halkýn Ýsrail'e yücelik kazandýracak ýþýðý gözlerimle gördüm" (2:28-32). Sadece Luka, o zamanda yaþayan dünya yöneticilerinden söz ederek Vaftizci Yahya'nýn hizmetini bildirir (3:1-2) ve sadece o Yeþaya 40:3-5'den alýnan Yahya'nýn görevinden söz eden þu ayeti içerir: "Ve tüm insanlar Tanrý'nýn saðladýðý kurtuluþu görecektir" (3:6). Burada Yahya, "Tanrý'nýn Krallýðý"ný deðil, "günahlarýnýn baðýþlanmasý için tövbe etmeyi" vaazýný kaydeder (3:3) ve onu her sýnýftan insana vaaz ederken görüyoruz (3:10, 12, 14). Sonunda, "bütün halk vaftiz olduktan sonra" Ýsa vaftiz olmuþtur (3:21). Bu giriþ bölümlerinde, Meryem'in önemli rolüyle baþa baþ giderek, Ýsa'nýn soy aðacý, Matta'da olduðu gibi Yusuf'un atalarýný bildirerek deðil, Meryem'in atalarýný bildirerek sadece Ýbrahim'e kadar deðil ilk insan olan Âdem'e kadar gider (3:23-38). Ýsa'nýn hizmeti baþladýðýnda, O'nun yaþý (3:23) ve "büyümüþ olduðu yer olan Nasýra" hakkýnda notlar buluyoruz (4:16). Yeþaya 61'den bu harikulade ve sevecen sözleri okumasý ve bunlarý Kendine mal etmesini burada, sadece Luka'da öðreniyoruz: "Rab'bin Ruhu benim üzerimdedir. Çünkü O beni, Müjde'yi yoksullara iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest býrakýlacaklarýný, körlere gözlerinin açýlacaðýný duyurmak için, ezilenleri özgürlüðe kavuþturmak için ... beni gönderdi" (4:18). Sadece burada, Tanrý'nýn peygamberleri Yahudi olmayan uluslara gönderdiðini hatýrlatarak milliyetçi hemþerilerinin öfkesini üzerine çekiyor (4:23-30). Hizmeti, insanlarýn Tanrý'ya baðýmlýlýðýnýn en derin ifadesi olan dua etme ile karakterize edilmiþtir (3:21; 16; 6:12; 9:18, 29; 11:1; 22:32). Ýsa'yý, Nain'li dul kadýna karþý insansal sempati dolu olarak görüyoruz (7:11-16). Ýnsansal duygular hakkýnda özel notlar düþülmüþtür: "tek kýzým" (8:42) ve "tek çocuðum" (9:38). Ýsa'yý ayný zamanda davetlere katýlan ve sýradan insanlarla yemeðe oturan sosyal bir adam olarak görüyoruz (5:29; 7:36; 11:37; 14:1-24). Benzetmelerden sadece birkaçý sadece Luka'da bulunur. Bunlarýn hepsi de, "Adamýn biri" sözleriyle baþlarlar (10:30; 12:16; 13:6; 14:16; 15:4, 8, 11; 16:1, 19; 18:10). Bu ayetlerde Ýsa bütün insanlýða, özellikle de kaybolmuþ ve bakýma ihtiyacý olan kiþilere bakmaktadýr. Ýsa'nýn Kendisinin Ýkinci Geliþi hakkýndaki öðretisini anlatýrken Luka, Yahudi olmayan uluslardan þöyle söz eder: "Yahudiler, tutsak olarak tüm uluslar arasýna sürülecekler. Kudüs, diðer uluslarýn dönemleri tamamlanýncaya dek bunlarýn ayaklarý altýnda çiðnenecektir" (21:24). Öðrencilerine sadece Ýsrail'i simgeleyen incir aðacýna deðil de "bütün aðaçlara" da bakmalarýný söyler (21:29). Bu bakýþý Luka'nýn son bölümlerinde kaydedilen ve kendi anlatýmýna özgü olan ayrýntýlardan son birkaç tanesinin listesiyle sona erdirebiliriz. Öykü ayný olduðu halde, sadece burada... ·Ýsa'yý insansal zayýflýðýnda kuvvetlendirmek için Getsemani'de melekler görülmüþtür (22:43). ·Hararetle dua ederken "teri, topraða düþen kan damlalarýna benziyordu" (22:44). ·Yahuda'ya, "Ýnsanoðlunu bir öpücükle mi ele veriyorsun?" diye sorar (22:48). ·Çarmýha gerilme yeri olan tepeden, uluslarýn ona verdikleri isim olan Kafatasý (Kalvari) olarak söz edilmiþtir (23:33). ·Ýsa akýllar almayacak bir alçakgönüllülükle Kendisini öldürenler için dua eder (23:33-34) ·Ölmekte olan hýrsýz, Ýsa'nýn lütfu aracýlýðýyla kurtuluyor (23:39-43). ·Ölürken insansal ruhunu göksel Baba'sýnýn ellerine teslim eder (23:46). ·Hayretler içinde kalan Romalý yüzbaþý, "Gerçekten bu adam doðru bir kiþiydi" dedi (23:47). ·Ölümden dirildikten sonra, havarilerine göründü ve dirilmiþ Rab olarak bile gerçek insanlýðýný göstermek için, onlardan bir parça kýzarmýþ balýk ve biraz bal peteði alarak "onlarýn önünde yedi"(24:41-43). Bu seçilmiþ ayetlerin her biri ve bunlarýn düzenlenmesi, "Luka Ýncil'i"nde Kutsal Ruh'un özel amacýnýn, bizleri Ýnsanoðlu ve son Âdem olan Ýsa'ya çekmek olduðunu vurgular. O'nun gerçek insanlýðý, O'nu izleyen bizlere büyük bir cesaret kaynaðýdýr, "Çünkü zayýflýklarýmýza duygusal yönden ortak olamayan deðil, tersine her alanda bizim gibi denenmiþ, ama günah iþlememiþ bir baþkahinimiz vardýr. Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiðinde bize yardým edecek lütfa kavuþmak için Tanrý'nýn lütuf tahtýna cesaretle yaklaþalým" (Ýbraniler 4:15-16). YUHANNA'NIN BAKIÞI: Göklerden gelen Tanrý'nýn Oðlu Mesih Yuhanna'nýn çizdiði portre, Ýnanlýyý basit insansal kavramlarýn çok yukarýlarýna taþýyor ve kendisinin Mesih'in diðerlerinden çok farklý bir yanýyla ilgilendiðinin çok açýk belirtilerini taþýr. Burada Mesih'le, Tanrý'nýn Ezeli Oðlu ve Sözü, Tanrý'nýn özünden "doðan" Tanrý, Baba'yla ve Kutsal Ruh'la yücelik ve Tanrý'lýkta bir olan, lütuf ve gerçek dolu olan olarak tanýþýyoruz. Yuhanna'nýn tanýklýðý Beytlehem'de deðil, dünyalar kurulmadan önceki zamaný ele alarak baþlar, "Baþlangýçta Söz vardý" (1:1). Söz, "Tanrý idi" ve "baþlangýçta Tanrý ile beraberdi... insan olup aramýzda yaþadý" (1:1, 2, 14). O'nun bedeni, "tapýnaktý" (2:21), Tanrý'nýn yeryüzünde kaldýðý yerdi. Burada bir krallýðýn Kralýný deðil, "Ýnsanlarýn Iþýðýný" (1:4) buluyoruz; burada O bir Hizmetkâr deðil, "Kendisi aracýlýðýyla her þeyin yaratýldýðý" kiþidir (1:3); burada O'nu bir kadýndan doðmuþ olup bir ahýr yemliðinde yatan bir Ýnsan olarak deðil, "Baba'nýn baðrýnda bulunan ve kendisi Tanrý olan biricik Oðul" olarak görüyoruz (1:18). Burada, Ýsa'nýn Vaftizci Yahya ile olan iliþkisi de epey farklý yönleriyle gösteriliyor. Ýsa "ýþýktýr" (1:4-5,9) ve Yahya da "Yanan ve ýþýk saçan bir çýraydý" (5:35; 1:7-8). Ýsa kalýcý "Söz" (1:1-2) ve Yahya da sözü ileten ve sonra yok olan "ses"tir (1:23). Yahya, Matta'da gelecek bir krallýk, Markos ve Luka'da günahlarýn baðýþlanmasý için tövbe etme konularýnda tanýklýk eder ve burada da "bir tanýk, ýþýða tanýklýk eden bir tanýk"týr (1:7). "Tanrý'nýn Oðlu budur" diye tanýklýk eder (1:34) ve "Ýþte, dünyanýn günahýný ortadan kaldýran Tanrý Kuzusu!" (1:29, 36-37) diyerek kendi havarilerini O'nu izlemeye gönderir. Yahya'nýn sevinci, durup Ýsa'nýn sesini duymaktý; "O büyümeli, bense küçülmeliyim. Yukarýdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise herkesten üstündür" (3:29-31). Ýsa, mucizelerinde "yüceliðini gösterdi" (2:11). Okuduðumuz her mucizeyi kapsamlý bir ruhsal vaaz izler. Ýsa, "her þeyi biliyordu. Ýnsan hakkýnda kimsenin O'na bir þey söylemesine gerek yoktu. Çünkü Kendisi insanýn içinden geçenleri biliyordu" (2:24-25). Kendisinden açýk bir biçimde, "Gökten inmiþ olan" (3:13) diye söz eder. "Sonsuz yaþama fýþkýran diri su"yu verebilecek Kiþi olarak, "Bir kimse susamýþsa bana gelsin, içsin!" der (7:37). "Ýbrahim doðmadan önce BEN VARIM" þeklinde þaþýrtýcý bir þekilde konuþarak, Tevrat'taki "Ben, Ben Olaným" (Çýkýþ 3:14) anlamýna Tanrý'nýn yüce ismi, "Yahweh"i Kendi üzerine alýr. Tekrar tekrar þu sözleri Kendine mal etmiþtir: ·"Yaþam Ekmeði Ben'im" (6:35) ·"Dünyanýn Iþýðý Ben'ým" (8:12) ·"Kapý Ben'im" (10:9) ·"Ýyi Çoban Ben'im" (10:11) ·"Diriliþ ve Yaþam Ben'im" (11:25) ·"Yol, Gerçek ve Yaþam Ben'im" (14:6) ·"Gerçek Asma Ben'ým" (15:1) Yuhanna'nýn anlatýmýnda, Ýsa'nýn çektiði acýlar ve ölümünden önce gelen bölümler (13-17) çok farklýdýr. Bütün diðer "Ýncil'ler"de, bu bölümler Yahudi önderlerle tartýþmalar ve Mesih'i reddet-tiklerinden ötürü Ýsrail'in baþýna gelecek olan yargýlanmalarýn uyarýlarýyla doludur. Burada bunun yerine, ölümü ve diriliþi aracýlýðýyla kendi havarilerinden ayrýldýktan sonra onlar için olan planlarý konusunda bize derin bir anlayýþ veriliyor. Çok yakýnda çekeceði acýlar hakkýnda herhangi bir korku ya da endiþe deðil, sevdikleri için sadece teselli ve ilgi dolu sözler okuyoruz. Onlara, kendileri için bir yer hazýrlamaya gittiði Baba'nýn evinden (14:1-6), kendileriyle sonsuza dek birlikte olmak için gelecek olan Gerçeðin Kutsal Ruhu'ndan, "bir baþka Yardýmcý"dan söz eder (14:15-29; 16:5-33). Son olarak, Rab Baba'sýyla konuþur ve havarileri için aracýlýk ederken O'nu dinleriz (17). Ele verildiði bahçede ýstýrap dolu bir dua etmek yerine, "baþýna geleceklerin hepsini bildiðini ve öne çýktýðýný" okuyoruz (18:4). Kendisini almaya gelmiþ olanlara, "Ben O'yum" deyip de onlar "geri düþtüklerinde" gizlenmiþ haþmetini bir an olsun yakalýyoruz (18:4-6). Pilatus'un önünde, krallýðýnýn bu dünyadan olmadýðýný söyler ve ona, "Ben gerçeðe tanýklýk etmek için doðdum, bunun için dünyaya geldim" der (18:33-38). Çarmýhta çektiði acýlarýn sonunda Davut'un Oðlu þöyle baðýrdý: "Tanrý'm, Tanrý'm, beni niçin terkettin?" (Matta 27:46), Kul, "Yüksek sesle baðýrarak ruhunu verdi" (Markos 15:37), Ýnsanoðlu, "Baba, ruhumu senin ellerine býrakýyorum" diye baðýrdý (Luka 23:46). Ama burada Ýsa, haþmetli bir þekilde, "her þeyin artýk tamamlandýðýný bilerek, 'TAMAMLANDI' dedi. Ve baþýný eðerek ruhunu teslim etti" (Yuhanna 19:28-30). Burada ve bunu izleyen dirilmede Kendisinin hayret verici sözleri gerçekleþmiþtir: "Canýmý kimse benden alamaz; ben onu kendiliðimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var" (10:18). Haklý olarak baþka bir ismiyle "Ruh'un Ýncil'i" olarak tanýnan bu derin bir biçimde ruhsal olan kitabýn yüzeyini biraz daha kazýdýk. Orada okuduðumuz sözler ruhtur, yaþamdýr. Yükseklerde süzülen kartal, mükemmel bir biçimde Mesih hakkýndaki yüksek düþüncelerini sembolize ediyor, ve Mesih'i bu þekilde tanýyanlar için peygamberlerin þu sevinç dolu sözlerini iþaret ediyor: "Sizi nasýl kartal kanatlarý üzerinde taþýdým ve sizi kendime getirdim, gördünüz" (Çýkýþ 19:4). "Rab'bi bekleyenler kuvvetlerini tazelerler, kartallar gibi kanat gerip yükselirler, koþarlar ve yorulmazlar; yürürler ve zayýflamazlar" (Yeþaya 40:31). ORTAK TANIKLIK Þimdiye kadar öðrendiklerimizin üzerinden geçelim. Ýsa Mesih'in müjdesinin ("Ýncil") dört farklý anlatýmýnýn her birini inceledik ve her birinin planýný göstermeye çalýþtýk. "Bütün farklýlýklarýn yüce bir amacýn parçalarý olduðunu, tek Rab'bin birçok deðiþik iliþkisinin daha bir bütün halinde gözükmesi için, Tanrý tarafýndan önceden kararlaþtýrýlan ve yerinde olan bir araç olduðunu" gördük.9 Her birinin verdiði kendine özgü eþsiz ayrýntýlar, atlamalar ve vurgularla Tanrý'nýn seçtiði Kurtarýcýnýn dört kusursuz portresini gördük. Bunlardan herhangi biri olmasaydý O'nu anlayýþýmýzda bir eksiklik olurdu. Buna karþýn, "Ýncil"in önemli bir yönü vardýr ki, bu her dört anlatýmda da bulunur. Bu, O'nun doðumu, vaftiz olmasý, oruç tutmasý, mucizeleri ya da daðda görünüþünün deðiþmesi deðil çarmýhý ve diriliþidir. Bu, "Mesih'in çektiði elemler ve bu elemlerin ardýndan gelecek yücelik"tir (I. Petrus 1:11). Ýsa'nýn sayýsýz etkinlikleri ve sözleri arasýnda, ölümü ve diriliþi ortak tanýklýk için harika bir konu olarak seçilmiþtir... Ýbrahim'in Oðlu acý çeker ve ölür. Tanrý'nýn Kulu acý çeker ve ölür. Âdem'in Oðlu acý çeker ve ölür. Tanrý'nýn Oðlu acý çeker ve ölür. Ýbrahim'in Oðlu ölümden dirilir.10 Tanrý'nýn Kulu ölümden dirilir. Âdem'in Oðlu ölümden dirilir. Tanrý'nýn Oðlu ölümden dirilir. Ýstisnasýz, her anlatýmda (Matta 26-28, Markos 14-16, Luka 22-24 ve Yuhanna 18-20'de), Mesih, ·Havarilerinden biri tarafýndan ele verilmiþ ve bir diðeri tarafýndan da inkar edilmiþtir ·Ýyi niyetli bir havarisi kýlýç kullanarak O'nu bahçede savunmuþtur ·Ýsrail'in dinsel önderleri bir olup O'nu yargýlamýþlardýr ·Dünyanýn en büyük gücü olan Roma'nýn temsilcisi olan Pilatus tarafýndan mahkum edilmiþtir ·Kalabalýk O'nun yerine Barabas'ýn salýnýverilmesini istediðinde çarmýhta ölüme gönderilmiþtir ·Elbiseleri çýkarýlmýþ ve Romalý askerler tarafýndan alýnýp aralarýnda paylaþýlmýþtýr ·Ýki adi suçlu arasýnda çarmýha gerilmiþtir ·Ölmüþ, ve diðerleri tarafýndan hazýrlanmýþ olan mezara gömülmüþtür ·Ölümden dirilmiþtir ·Seçmiþ olduðu tanýklarýna tekrar tekrar gözüküp onlara bu Müjde'yi bütün uluslara taþýmalarý emrini vermiþtir Bu ortak tanýklýktan ne öðreniyoruz? Yanlýþ anlaþýlamayacak bir açýklýkla "Ýncil"in merkezi gerçeðinin Ýsa Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilmesi olduðu bize söylenmiþtir. Bunlarýn sonucu olarak, bizim yerimizi alýp bizim için kefaret etmesi aracýlýðýyla günahlarýn baðýþlanmasýnýn gerçeði ve diriliþi aracýlýðýyla bize verdiði sonsuz yaþam, Kurtarýcý'nýn tamamlanmýþ olan iþinin eþsiz yüceliðidir. SONUÇ "Ýncil" bir kitabýn ismi deðildir. Dünyanýn tek Kurtarýcýsý olan Ýsa Mesih hakkýnda çok, çok önemli bir mesajdýr. Ýsa'nýn Kendisi Müjdedir. "Bunlar, Ýsa'nýn Tanrý'nýn Oðlu Mesih olduðuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adýyla yaþama kavuþasýnýz diye yazýlmýþtýr" (Yuhanna 20:31). Eski Antlaþma'da peygamberler Tanrý'nýn gelecek olan Mesih'i ve O'nun yapacaðý þeyler hakkýnda sürekli tanýklýk ettiler. Þimdi O geldiði için, Tanrý bu haberi bütün insanlýða bir deðil dört yetkili tanýklýk aracýlýðýyla onayladý. Tanrý'nýn Kendisinin seçtiði tanýklarýn sözleri aracýlýðýyla tek Müjde'nin kusursuz, dörtlü bir anlatýmýna sahibiz. Yeryüzündeki hiçbir güç bu Müjde'nin gücünü deðiþtiremez ve azaltamaz. Bu dört "Ýncil" yazarýndan birinin sözlerini kullanýrsak, "Yaþam Sözüyle ilgili olarak baþlangýçtan beri var olaný, iþittiðimizi, gözlerimizle gördüðümüzü, seyredip ellerimizle dokunduðumuzu ilan ediyoruz. Yaþam açýkça göründü, onu gördük ve ona tanýklýk ederiz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüþ olan sonsuz Yaþam'ý size ilan ediyoruz. Evet, sizin de bizlerle beraberliðiniz olsun diye gördüðümüzü ve iþittiðimizi size ilan ediyoruz. Bizim beraberliðimiz de Baba'yla ve O'nun Oðlu Ýsa Mesih'ledir. Bunlarý size, sevinciniz tamam olsun diye yazýyoruz" (I. Yuhanna 1:1-4).

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site