Hristiyan.net

CLICK HERE FOR ENGLISH PAGE
ENGLISH, GREEK, HEBREW BIBLES AND TOOLS, DAILY MANNA WITH VOICEHristiyan.NET
TURKISH CHRISTIANS WEB COMMUNITY

FLASH ANÝMASYONLAR VE ONLINE FÝLMLER

YEÞAYA 53
YARATILIÞ
ÇARMIH
DÝRÝLÝÞ
2. GELÝÞ
YAÞAMI
KUTSAL KÝTAPHRISTIYAN.NET TOOLBAR
Download sorunu giderildi, indirmek için tekrar deneyiniz.

Sitemize daha hýzlý ulaþmak, çeþitli sitelerde aniden, siz istemeden açýlan reklam pencerelerinden kurtulmak, zararlý parçaçýklara karþý bilgisayarýnýzý korumak, Google'da daha hýzlý arama yapmak için TOOLBAR programýmýzý bilgisayarýnýza indirip, kurunuz.

BENZERLERÝ: YAHOO.TOOLBAR, MSN.TOOLBAR, ICQ.TOOLBAR, ALEXA.TOOLBAR


Kurtuluþ için
Kýsa ve öz þekilde hazýrlanmýþ, Tanrý'nýn Mesajýný ileten yazýlar..
Temel Ýlkeler
Ýnancýmýzýn temel öðretiþleri, temel ilkeleri, iman açýklamalarý, ilmihaller,
Kitaplar
11 tane kitap sitemize eklendi...
Sorulara Cevaplar
2 kitap ve 1 makale bu bölüme eklendi...
Vaazlar
Türkiye'deki protestan kiliselerinden yollanan vaazlar
Dersler
8 tane kitap bu bölüme eklendi...
Diðer Yazýlar
Türk ve yabancý yazarlarýn yazdýðý makaleler
Kiliseler
Türkiye'deki bazý protestan kiliselerinin adresleri, iletiþim bilgileri
Media
Online izleyebileceðiniz filmler, Flash animasyonlar, resimler, ilahiler


HRISTIYAN.NET FORUMLARIHristiyan.NET forumlarýna girerek, merak ettiðiniz konularda sorularýnýzý sorabilir, dua isteklerinizi yazabilir, forumdaki tartýþmalara katýlabilirsiniz. Ayrýca oyunlar, website tanýtýmlarý, basýnda hýristiyanlýk hakkýnda çýkan haberleri, kilise adresleri, kilise websitelerinin adreslerini, Hýristiyanlýk forumunu, Ýslamiyet forumunu, yayýnevleri adreslerini,
iþ ve eleman ilanlarýný forumda bulabilirsiniz.
GÝRÝÞ ÝÇÝN TIKLAYINIZ
   

SÝTE ÝÇÝ ARAMA
UYARI: Arama Motorlarý Büyük-küçük harf duyarlýdýr. "Ýznik" veya "Ýsrail" kelimelerinde olduðu gibi özel isimlerde ilk harfi büyük yazmanýz gerekir.

KUTSAL KÝTAP'TA ARAMA


GÜNDELÝK EKMEÐÝMÝZ

Günün Ayeti    Günün Ýncil Okumasý    Haftanýn Ýncil Çalýþmasý   
Sabah Dualarý    Gündüz Dualarý    Akþam Dualarý    Yatsý Dualarý    Rabbin Duasý   


«Kutsal Yazýlarda, `Ýnsan yalnýz ekmekle deðil,
Tanrý'nýn aðzýndan çýkan her sözle yaþar' diye yazýlmýþtýr.»

ÝNCÝL, MATTA 4:4


GÜNDELÝK EKMEÐÝMÝZ HER GÜN E-MAILINIZDE!

Eðer günün ayetlerinin, günün Ýncil okumasýnýn ve haftanýn Ýncil çalýþmasýnýn size her gün e-mail ile yollanmasýný istiyorsanýz: http://groups.yahoo.com/group/gundelikekmegimiz adresine gidip mail grubumuza üye olunuz.


TÜRKÇE TEVRAT ZEBUR VE ÝNCÝL

ESKÝ ANTLAÞMA (TEVRAT ve ZEBUR diye bilinen kitaplar)

Yaratýlýþ Mýsýrdan Çýkýþ Levililer Çölde Sayým Yasa Kitabý Yeþu Hakimler Rut 1.Samuel 2.Samuel 1.Krallar 2.Krallar 1.Tarihler 2.Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüb Zebur Özdeyiþler Derlemeci Ezgiler Ezgisi Yeþaya Yeremya Aðýtlar Hezekiel Daniel Hoþea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekarya Malaki

YENÝ ANTLAÞMA (ÝNCÝL diye bilinen kitaplar)
Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin Ýþleri Romalýlar 1.Korintliler 2.Korintliler Galatyalýlar Efesliler Filipililer Koloseliler 1.Selanikliler 2.Selanikliler 1.Timoteyus 2.Timoteyus Titus Filimun Ýbraniler Yakup 1.Petrus 2.Petrus 1.Yuhanna 2.Yuhanna 3.Yuhanna Yahuda Esinleme

TEVRAT ZEBUR ÝNCÝL PROGRAMI


Yukarýdaki resim, sadece bir resimdir, Ýsa Mesih'i temsil etmez. Hiç bir ruhsal anlamý, deðeri, gücü yoktur. Sadece bir filmden alýnmýþ bir resimdir. Dünya üzerindeki diðer resimlerden farký yoktur. Ayrýca Hazreti Ýsa'nýn resmi yoktur. Resme her hangi bir anlam yüklenmemelidir. Resimi düþünerek hatýrlayarak dua edilmemelidir. Hiç bir ruhsal anlamý olmadýðý unutulmamalýdýr!


KÝLÝSENÝZÝN WEBSÝTESÝ VAR MI?
INTERNET ARACILIÐIYLA BÝNLERCE KÝÞÝYE ULAÞIP MÜJDEYÝ DUYURMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ?


Hristiyan.NET, 9 Aðustos 2003 tarihinden beri binlerce kiþiye ulaþtý ve binlerce sayfasý okundu :

Sizde bir website yaptýrmak isterseniz, hristiyannet@yahoo.com adresiyle bana ulaþabilirsiniz


HRÝSTÝYAN.NET SÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FORMU
HRISTIYAN.NET'Ý AÇILIÞ SAYFAM YAPAYIM!
HRISTIYAN.NET'Ý UNUTMAYAYIM!

9 Aðustos 2003 tarihinden beri   sayfa gösterimi aldýk. Sitemizdeki tüm materyaller, sitemize link verilmek koþulu ile kullanýma açýktýr. Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atýnýz. Hristiyan.NET, Kiþisel bir websitedir, bir kiliseye ya da bir misyona ait deðildir
BEDAVA ÝNCÝL

BEDAVA KÝTAP

ZÝYARETÇÝ DEFTERÝ

SANAL KÝLÝSE


 TÜRKÇE TEVRAT, ZEBUR, ÝNCÝL OKUYUN
Online Tevrat, Zebur, Ýncil, Türkçe, Ýngilize, Grekçe, Ýbranice, Study Bibles, Commentaries, Dictionaries, Online preaching and christian music, online Bible Radio için HTTP://KUTSALKITAP.TK adresini kullanabilirsiniz. Ya da direkt olarak sayfanýn en altýnda da bulabilirsiniz.


GELÝN TANRI SÖZÜ'NE GÖRE
ÝNANCIMIZI ÖÐRENÝN!

Elçilerin Ýman Açýklamasý, Kutsal Kitap'ýn 3 Temel Öðretisi, Reformasyon (Protestan) Hareketinin 5 Temel Ýlkesi, 33 bölümlük Westminster Ýnanç Açýklamasý, 52 bölümden 129 soru ve cevaptan oluþan Heidelberg Ýlmihali, Augsburg Ýman Ýkrarý'ný, Atanasyun Ýman Açýklamasý'ný okumak için TEMELLER bölümümüzü kullanabilirsiniz


RESÝM, ÝLAHÝ (MP3), FÝLM ve HRÝSTÝYAN KLASÝKLERÝ, ARAMA MOTORU
ST. AUGUSTINE, MARTIN LUTHER, JOHN CALVIN, JONATHAN EDWARDS, SOREN KIERKEGAARD, ORIGEN, JOHN OWEN, BLAISE PASCAL, CHARLES SPURGEON, THOMAS AQUINAS, JOHN WESLEY, GOERGE WHITEFIELD... ve diðer tüm ünlü Hristiyan yazarlarýn kitaplarýna ulaþabilmek, bu kitaplar içinde kelime arattýrabilmek, ek olarak internette resimler, filmler, (mp3) aramasý yapmak için HTTP://KUTSALKITAP.TK adresini kullanabilirsiniz.TÜRKÝYE ÝSA MESÝH ÝNANLILARI
MAÝL GRUBU

ÜYELÝK ÝÇÝN TIKLAYINIZ
Sitemizden memnun kaldýysanýz lütfen yukarýdaki sarý resimlere HER GÜN 1 DEFA teker teker týklayarak bize oy verin!


Alexa Certified Site Stats for www.hristiyan.net

BEDAVA TÜRKÇE HRISTIYAN.NET E-MAIL
isminiz@HRISTIYAN.NET ÞEKLÝNDE E-MAIL ALMAK ÝÇÝN TIKLAYIN!
E-Mail Kullanýcý Adý Þifre

SESLÝ, GÖRÜNTÜLÜ, RESÝMLÝ CHAT!
Chat kanalý herkese açýk bir sohbet kanalýdýr. Her hangi bir konu sýnýrlamasý yoktur. Dini bir kanal deðildir. Kanaldaki sohbetten Hristiyan.NET sorumlu deðildir. Chat kanalýnda webcam'iniz mikrofonunuz ve hoperlörünüz varsa sesli ve görüntülü chat yapabilirsiniz. Eðer bu ekipmanlar yok ise sadece yazýlanlarý okuyabilir ve resimli chat yapabilirsiniz


ÝNTERNET KÝLÝSESÝ
Tüm dünyadan Hristiyanlarýn buluþtuðu bu platforma girip, online olarak chat yapabilir, haftanýn belirli günleri vaaz dinleyebilir, kilise içinde diðer ziyaretçiler gibi gezebilirsiniz. Eðer sanal kilisede yer yoksa hayalet ziyaretçi olarak gezip konuþmalarý dinleyebilirsiniz ancak siz cevap yazamazsýnýz ve kanalda fark edilmezsiniz, yani "hayalet ziyaretçi" olursunuz.Sanal Kilise ile ilgili haberler;
Online kiliseyi sanal þeytanlar bastý Online kiliseyi sanal þeytanlar bastý - 2

INTERNET KÝLÝSESÝNE GÝRÝÞ ÝÇÝN TIKLAYINIZ


TAVSÝYE TÜRK HRÝSTÝYAN SÝTELER
ÝNCÝLTÜRK.COM       KUTSALKÝTAP.COM       ORTODOKSLUK       PRESBÝTERYEN.ORG      
WWW.HRISTIYAN.NET 
SITESINI MUTLAKA ZIYARET EDINIZ ! KUTSAL YAZILARLA VE HRISTIYAN OLMAK ICIN ISTEDIGINIZ HER TÜR BILGIYE BURADAN ULASABILIRSINIZ
.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site