selam

Auteur  
# 06/02/2005 à 19:33 dara
RAB'den esenlik olsun herkese...
# 10/06/2005 à 00:50 fusun
meraba herkeze iyi geceler
# 15/06/2005 à 14:01 abdel zeloui
labes ichran you cacah gzyudag vrnjkn h uchj hn jnjk

bande de con rentrer chez vous


fuck your mum
# 01/08/2006 à 21:50 jamgoç
önüme gelen her yere yazmaktayým cünkü madur olmuþ bir ayleyiz 2002 yýlýnda bir ermeni kilisesinde jamgoç arandýðýný duduk ve baþvurduk bize sunduklarý askari ücret sigorta lojman bizede kiramýz olmayacaðý icin uygun geldi ve de kabul etik iþe baþladýk 3 ay sorunsuz du fakat maðaþým eksik ödenmeye baþladý fakat gider makbuzuna tam imza atmam istendi kabul etmedim neden eksik para alýcam fazla meblaya imza atýcam aklým kesmedi atmadým sigorta demiþtiniz ne oldu dedim sen cok konuþuyorsun iþimize gelmesin dendi beni iþten atmaya calýþtýlar hem maðaþýmý eksik öderler hem sigortamý yapmazlar bende ssk ihbarda bulundum ssk iþci olduðumu belgeledi fakat olar kabul etmedi beni fuzulü iþkalci olduðumu ileri sürdüler ben zorla kilise malýna el koymuþum senelerce kilisenin anahtarlarý benim cebimde ben acar kaparim iþim icabý mahkeme kabul etmedi aranýzda iþ iliþkisi var dedi redeti fakat olar temyize gitiler temyiz bozdu ve yeniden dava görüldü bu sefer ayný hakim yerinde inceleme yapmýþ her þeyi bilen ayný mahlede oturuyoruz da evet fuzulü iþkal zorla el koymuþ dedi )) akýl sýr ermez kanun acýkca iþ akti fes edilmeden tahsiz edilen lojman geri alýnamaz derken burda iþler böyleymiþ dediler akýl sýr erdiremiyorum bide aðrýmýza giden burasý kilise dini bir yer patriðimize danýþayým yardým isteyim dedim onada ulaþamýyorum dedikleri patrik seni mi tutacak yönetimi tutacak yönetim patrikhaneyi besliyor derler adaleten önce biraz vijdan gerekmez mi hem mahkemelerle uðraþabilmek icin hakýmýn arkasýnda durmak icin elimizde avucumuzda ne varsa mahkemelere harcadýk þimdi polis zoruyla kapýnýn önüne konacaðýmýz günü bekliyoruz cocuklarým dahil olmak üzere aylemin ve benim piskolojisi bile bozuldu her þeye alaha þükür dedik alah kulunu görür haksýzlýðý görür dedik fakat hak diye biþe yok galiba inacýmýzý bile nerdeyse yitireceðiz 2 cocuðun hakýný yiyenler keyf sürüyor ben biþe yapamýyorum kanunda da cünkü cebi gücü olan kazanýyor alah katýnda da resmen bular baþýma kilisede geliyor ve iþin tuhafý papaz efen di oðlum bular böyle þerefsizdir sen iki tane patlatsan susarlar senden korkarlar diyor beni insalýktan cýkarmaya calýþýyorlar akýl ermiyor bu nasý iþtir caresizim akýl verin sesimi insalara duyurmaya calýþýyorum ne yapim papazýn tafsiyesi buyrun bizim ermeni cemahati olarak patriðimiz en büyüðümüz baþýmaýz babamýz deðil mi yanýþmý düþünüyorum ona cýkim derdimi alatayým diyorum sesleniyorum cevap bile yok meil atým sekreterini aradým 2 senedir boþ vakti yok fakat iki milyar baðýþlicam diyince patrik hazretleri hemen aðýrlýyor iki miluyar baðýþlayaný saiden ozaman bu insanlarýn alahý cebinde diye bir düþünce düþüyorum alah dusun sesimizi bir yerlerde heralde doðru insalar vardýr diye ümit edip her yere yazýyorum yanýþ biþe dediysem kafanýzý þiþirdiysem özür dilerim alah hepimizin yanýnda olsun doðrudan þaþýrtmasýn.
Répondre à ce message

Vous n'êtes pas autorisé à poster un message sur le forum.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site